Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Praktijk Ontwikkelings Psychologie-Jacobs

Naam regiebehandelaar: JG Jacobs

Straat en huisnummer praktijkadres: De Linie 7k

Postcode en plaats praktijkadres: 2905AX Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer: 010 4414004

E-mailadres: jg.jacobs@praktijk-pop.nl

KvK nummer: 24470578

Website: www.praktijk-pop.nl

BIG-registraties: 69050187625

Overige kwalificaties: Kinder- Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog NVO

Basisopleiding: (Ortho) Pedagogiek RUU

AGB-code praktijk: 94003944

AGB-code persoonlijk: 94004485

 

2. Werkzaam in: de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde-GGZ

 

3. Aandachtsgebieden

Angst -, depressie-, agressie, dwang problematiek

Ontwikkelingen stoornissen: ADHD/AutismeSpectrumStoornissen/Hechting, Leerstoornis

Rouwverwerking

Gescheiden ouders

Pest problematiek

Negatief zelfbeeld

Cognitieve Gedrags Therapie

EMDR

Speltherapie

Ouder begeleiding

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden

(regiebehandelaar): JG Jacobs BIG-reg. 69050187625

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

GGZ-instellingen

Centrum voor Jeugd en Gezin, Capelle aan den IJssel

Participatie: Wijkteam West-Capelle

 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

CJG Capelle aan den IJssel: Participatie Wijkteam West-Capelle

Gezondheid Centra Capelle aan den IJssel

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Praktijk voor Kinder- en Jeugd Psychiatrie, R. Bijkerk, Barendrecht

 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Cliënten kunnen na sluitingstijd terecht bij ggz-crisisdienst via de huisartsenpraktijk/post

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: via de huisartsenpraktijk/post de ggz-crisisdienst wordt ingeschakeld

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: oa Achmea

Ik upload mijn liist met gecontracteerde verzekeraars op www.GGZkwaliteitsstatuut.nl

 

7. Behandeltarieven

7a. Tarieven op site

7b. Tarieven overig (zorg)product.1 is gepubliceerd op site

7c. Tarief zelfbetalers is gepubliceerd op site

7d. Tarief No-show op site

Website: www.praktijk-pop.nl

.1 overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP). Het maximum OZP tarief wordt door de NZa vastgesteld.

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website over bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep: www.nip.nl, www.lvvp.nl

 

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): JG Jacobs, praktijk POP-Jacobs, www.lvvp.nl

 

De klachtenregeling is hier te vinden:  Link naar website: www.lvvp.nl

 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: LVVP, NIP

 

De geschillenregeling is hier te vinden: Link naar website: www.lvvp, www.nip.nl

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Naam vervangend behandelaar: L Roben

Contactgegevens vervangend behandelaar: L Roben, De Linie 7k, 2905AX Capelle aan den IJssel

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijk-pop.nl

 

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): telefonische aanmelding: tijdens telefonisch spreekuur

Intake: Hoofdbehandelaar

Communicatie: Face to face, Hulp Verlenings Plan, email/telefoon

 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Naam: JG Jacobs

 

Generalistische basis & GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie Omschrijving 9406 GZ-psycholoog

 

13b. Andere betrokkenen bij het diagnostisch proces:

Op consultatie: Kinderpsychiater R. Bijkerk, Barendrecht

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Naam: JG Jacobs

 

Generalistische basis & GGZ Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie Omschrijving 9406 GZ-psycholoog

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: Naam: JG Jacobs

 

Generalistische basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ

Kwalificatie Omschrijving  9406 GZ-psycholoog

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Middels een informatie brief naar de huisarts:

Hulpverleningsplan client

Voortgang behandeling client

Afsluitbrief dossier client

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM (18+)):

Bespreking diagnostiek

Bespreking hulpverleningsplan

Evaluatie behandeling

ROM

 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

www.vrijgevestigde.nl

 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3 maanden

 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Middels een tevredenheids vragen lijst

 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

 

III. Omgang met patiëntgegevens

16. Omgang met patiëntgegevens:

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

 

IV. Ondertekening

 

 

 

Naam: JG Jacobs

Plaats: Capelle aan den IJssel

Datum: 1 september 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.